จำนวนผู้เข้าชม

» คนกำลังดูเว็บไซต์
» ครั้งเข้าชมวันนี้
» ครั้งเข้าชมสัปดาห์นี้
» ครั้งเข้าชมเดือนนี้
» ครั้งเข้าชมปีนี้
» ครั้งเข้าชมทั้งหมด
เข้าชมสูงสุด: ครั้ง
(วันที่ )

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขั้นต้นปี 2554
2010-12-22 09:24:47 น.

  ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขั้นต้น
หัวข้อฝึกอบรม   โดยเน้นการปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริงดังนี้

1.     การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โต๊ะปลูก
2.     การเพาะเมล็ด
3.     การดูแลรักษาประจำวัน
4.     การเก็บเกี่ยวผัก

ระยะเวลาฝึกอบรม


ครั้งที่อบรม

วัน/เดือน/ปี

1

24 มกราคม 2554

2

20 กุมภาพันธ์ 2554

3

20 มีนาคม 2554

4

22 พฤษภาคม 2554

5

26 มิถุนายน 2554

6

24 กรกฎาคม 2554

7

21 สิงหาคม 2554

8

25 กันยายน 2554

9

23 ตุลาคม 2554

10

20 พฤศจิกายน 2554

11

25 ธันวาคม 2554

 
จำนวนผู้เข้าอบรม        5 คนขึ้นไป/รุ่น


ค่าอบรม        700 บาท/คน

ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ท่านดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน
ในอัตราท่านละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

โดยทานสามารถโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี
ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์ จำกัด เลขที่บัญชี 377-0-13765-5
กรณุาส่ง FAX หลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อสกุล และหมายเลขโทรศัพท์

ส่งมาทางโทรสาร 076-255045, 076-523069

*พิเศษ ชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรม 3 วัน (ภายในวันพุธก่อนอบรม) ลดเหลือ 500 บาทเท่านั้น

สถานที่อบรม    สวนผักภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์  ข้างอาคารวิจัยพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การรับสมัคร    

ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
อ.มนทิรา  ไชยตะญากูร  โทร.081-6236068  หรือ
คุณวิริยะ ชวัลกรการิน โทร.084-1911606  โทรสาร 076-211677
e-mail: phukethydro@gmail.com หรือ www.phukethydro.com

ใบสมัครสามารถ Donwload ได้จาก ที่นี่ครับ
 รายละเอียดเพิ่มเติม